கட்டமைக்கக்கூடிய சுவிட்ச் கூறுகள் - உடல்

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
1.30252.8010208

1.30252.8010208

RAFI

CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 8,856

$12.42000

1.30240.1210100

1.30240.1210100

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 16,391

$8.54100

45-481.1810

45-481.1810

EAO

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 1,587

$94.46000

1.30070.2510200

1.30070.2510200

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 8,757

$12.56000

704.032.4

704.032.4

EAO

(704.032.4X) LIGHTED PUSHBUTTON/

கையிருப்பில்: 4,121

$26.69000

45-2231.11G0.000

45-2231.11G0.000

EAO

ILLUMINATED PUSHBUTTON ACTUATOR

கையிருப்பில்: 7,697

$14.29000

A01ESDF1

A01ESDF1

APEM Inc.

CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 6,190

$17.77000

A165K-T2AL

A165K-T2AL

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 1,985

$65.49000

61-2607.0/D

61-2607.0/D

EAO

CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 3,311

$36.24000

1.30270.0052501

1.30270.0052501

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM

கையிருப்பில்: 6,040

$18.21000

A30NZ-MGA-NGA

A30NZ-MGA-NGA

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 7,741

$14.21000

A22NZ-RNM-TOA

A22NZ-RNM-TOA

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM

கையிருப்பில்: 29,484

$4.07000

A165K-A3M

A165K-A3M

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 1,985

$65.49000

1.30242.8020200

1.30242.8020200

RAFI

CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 6,082

$18.08600

1.30270.9112204

1.30270.9112204

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 4,862

$22.62000

45-2C36.2920.000

45-2C36.2920.000

EAO

EMERGENCY-STOP SWITCH ACTUATOR I

கையிருப்பில்: 2,436

$49.26000

1.30270.9312200

1.30270.9312200

RAFI

CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM

கையிருப்பில்: 4,460

$24.66000

704.410.0

704.410.0

EAO

SELECTOR SWITCH-ACTUATOR 2 POSIT

கையிருப்பில்: 5,159

$21.32000

A22RW-2AY

A22RW-2AY

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM

கையிருப்பில்: 23,941

$5.43000

61-1110.0

61-1110.0

EAO

CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM

கையிருப்பில்: 8,863

$12.41000

Top